แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ       ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก       แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย       ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล       ข้อหารือคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ       การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการจ้างบริการ Co-location       แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)       ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจ้างออกแบบและการจ้างพิมพ์หนังสือ       ข้อหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติการควบคุมและการส่งมอบพัสดุ ในหมวดงบเงินอุดหนุนของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจักการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2561     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  907
  เยี่ยมชมปีนี้ :  11,861
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  50,801
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (อ่าน : 16)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (อ่าน : 25)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 20)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 (อ่าน : 16)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (อ่าน : 18)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ...
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน : 10)
ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน : 4)
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน : 6)
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล (อ่าน : 6)
ข้อหารือคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (อ่าน : 6)
 
       งานพัสดุ
e-book ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 21)
ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน : 28)
ข้อมูล รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน : 91)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  (อ่าน : 106)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 125)
 
       หนังสือแจ้งเวียน
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และวิธีสอบราคา (อ่าน : 91)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 97)
แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 396)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 427)
 
        ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ (อ่าน : 45)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน : 33)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑) (อ่าน : 31)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑) (อ่าน : 82)
แบบ ค.๐๑๑ และแบบ ค.๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน : 37)
 
       ข่าวกิจกรรม
การเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ตาม ว85 (อ่าน : 7)
Youtube การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (อ่าน : 12)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 35 รายการ  (อ่าน : 345)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 14 รายการ (อ่าน : 357)
 
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : 23)
ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 110)
       KSU RSS

ประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....