กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
http://www.stock.ksu.ac.th
 ขออนุมัติหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       ข้อหารือแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน       ข้อหารือการจ้างงานวิจัยข้อหารือการจ้างงานวิจัย       ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย       e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        แนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย        แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค       บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑       บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑)       อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑)     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  91
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  800
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,213
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  45,153
  IP :  54.224.255.17
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 3)
ข้อหารือแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน (อ่าน : 3)
ข้อหารือการจ้างงานวิจัยข้อหารือการจ้างงานวิจัย (อ่าน : 3)
ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน : 3)
e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 6)
 
       งานพัสดุ
ข้อมูล รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน : 67)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  (อ่าน : 86)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 108)
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 89)
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 104)
 
       หนังสือแจ้งเวียน
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และวิธีสอบราคา (อ่าน : 67)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 66)
แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 351)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 371)
 
        ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน : 5)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑) (อ่าน : 3)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑) (อ่าน : 6)
แบบ ค.๐๑๑ และแบบ ค.๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน : 3)
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [มกราคม ๒๕๖๑] (อ่าน : 3)
 
       ข่าวกิจกรรม
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 35 รายการ  (อ่าน : 243)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 14 รายการ (อ่าน : 236)
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 82)
       KSU RSS

ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....