กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
http://www.stock.ksu.ac.th
 แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทำให้ไม่สามารถบันทึก ข้อมูลในระบบ e-GP ได้       บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์       ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น       เอกสารประกอบ โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ”       คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP        การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้       แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128       ข้อมูล รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561       การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นรายเดียว       การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  5
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  520
  เยี่ยมชมปีนี้ :  520
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  39,460
  IP :  54.227.6.156
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทำให้ไม่สามารถบันทึก ข้อมูลในระบบ e-GP ได้ (อ่าน : 1)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (อ่าน : 3)
ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (อ่าน : 9)
เอกสารประกอบ โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ” (อ่าน : 7)
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  (อ่าน : 11)
 
       งานพัสดุ
ข้อมูล รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน : 11)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  (อ่าน : 32)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 50)
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 32)
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 45)
 
       หนังสือแจ้งเวียน
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และวิธีสอบราคา (อ่าน : 11)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 11)
แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 271)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 279)
 
       ข่าวกิจกรรม
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 35 รายการ  (อ่าน : 93)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 14 รายการ (อ่าน : 75)
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 30)
       KSU RSS

ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....