การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์       ประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า       ข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       ข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560       ข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560       ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ “งานก่อสร้าง“       ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีโอนพัสดุและการยืมพัสดุ+     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  34
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  740
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,642
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  47,582
  IP :  54.80.87.62
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (อ่าน : 7)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (อ่าน : 7)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน : 7)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 (อ่าน : 9)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 ...
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (อ่าน : 8)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ...
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์
การขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน : 0)
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน : 5)
ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า (อ่าน : 7)
ข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน : 7)
ข้อหารือกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 (อ่าน : 8)
 
       งานพัสดุ
ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน : 12)
ข้อมูล รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน : 81)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  (อ่าน : 97)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 119)
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 103)
 
       หนังสือแจ้งเวียน
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และวิธีสอบราคา (อ่าน : 81)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 83)
แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 379)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน : 399)
 
        ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ (อ่าน : 25)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน : 20)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑) (อ่าน : 18)
อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑) (อ่าน : 45)
แบบ ค.๐๑๑ และแบบ ค.๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน : 17)
 
       ข่าวกิจกรรม
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 35 รายการ  (อ่าน : 296)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 14 รายการ (อ่าน : 297)
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : 2)
ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 97)
       KSU RSS

ประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตรวจรับครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....