เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะบริหารศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  21
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  684
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,602
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  61,395
  IP :  35.153.135.60
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์

                                       ปณิธาน       

                 "บริการอย่างเป็นระบบ  โปร่งใสในการทำงาน"

                                        พันธกิจ  
        ๑. มีการจัดซื้อจัดหา  วัสดุ / ครุภัณฑ์ โดยอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
        ๒. สร้างความพึงพอใจในการบริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
        ๓. จัดการให้บริการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ
        ๔. ประสานงานกับทุกฝ่่ายให้การดำเนินงานไปด้วยดี

                                        เป้าหมาย      
        ๑. มีการจัดซื้อจัดหา  วัสดุ / ครุภัณฑ์ ให้บริการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
        ๒. มีครุภัณฑ์ โสตทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
        ๓. จัดซื้อ - จัดจ้าง บริการอย่างรวดเร็ว

                                      วัตถุประสงค์    
        ๑. เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา  เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
        ๒. เพื่อดำเนินการจัดหาอย่างเปิดเผย  โปร่งใส และเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม

                                     หน้าที่งานพัสดุ  
        ๑. มีหน้าที่จัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหา  วัสดุ/ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
        ๒. มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย  การลงบัญชี  ทะเบียน  พัสดุครุภัณฑ์ และจำหน่ายพัสดุ
        ๓. รายงานประจำปี