กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
http://www.stock.ksu.ac.th
 บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ       ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)       ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 3)       ข้อหารือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน       ข้อหารือการแต่งตั้งพนักงานกองทุนเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ       ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย       ข้อหารือเกี่ยวกับการซื้อยาเอชไอวี       การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)       หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ ๓)       ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือเงินลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีสังคม
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  45
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  594
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,344
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  46,284
  IP :  54.162.128.159
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นายแสงสุรีย์ นันทรัพย์
  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
นางวันเพ็ญ มองเพชร
  นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง
  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวมณีเนตร ยลละออ
  ผู้ปฏิบัติงานออกแบบและพัสดุ
นางสุพรรณี หมายเทียมกลาง
  ผู้ปฏิบัติงานออกแบบและพัสดุ
นางสาวกาญจนา คำวาริห์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพิภัทรา ยิ่งแสวงดี
  ผู้ปฏิบัติงานออกแบบและพัสดุ
นายสมหมาย แสนมหาชัย
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวุฒิชัย สุรินทร์
  นักวิชาการพัสดุ
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1