รายละเอียดข้อมูลบุคลากร งานพัสดุ
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายแสงสุรีย์ นันทรัพย์
ตำแหน่ง (Position):   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) :
อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -